Prawo

Prawo

Prospekt informacyjny - jakie dane można w nim znaleźć?

Prospekt informacyjny to najważniejsza część umowy deweloperskiej. Zobacz, jakie informacje są niezbędne z punktu widzenia nabywcy mieszkania deweloperskiego.

1. Jakie istotne informacje dla potencjalnego nabywcy mieszkania zawiera podrozdział III Prospektu informacyjnego?

Znajdują się tutaj dane dotyczące samej nieruchomości, na której ma zostać wybudowany budynek ( czyli adres i nr działki oraz numer księgi wieczystej) oraz całego przedsięwzięcia deweloperskiego. Powinien się tu także znaleźć opis aktualnych obciążeń hipotecznych nieruchomości (związanych np. z kredytem na budowę), ale również informacje na temat planu zagospodarowania przestrzennego dla sąsiednich działek. Dla nabywcy istotne są informacje dotyczące inwestycji przewidzianych w promieniu 1km od nieruchomości, w której planujemy zakupić mieszkanie. Przykładowo możemy się z nich dowiedzieć o budowie drogi szybkiego ruchu, czy też zakładu zajmującego się działalnością uciążliwą (np. spalarni śmieci). 

2. Co znajduje się w drugiej, indywidulanej części prospektu informacyjnego?

Druga część Prospektu to część indywidualna, w której deweloper podaje cenę mieszkania, garażu i innych powierzchni. Opisywany jest również sam budynek poprzez m.in.: liczbę kondygnacji, technologię wykonania i standard prac wykończeniowych. Poznamy także usytuowanie lokalu w budynku, określenie powierzchni oraz układ pomieszczeń.
W siedzibie rzetelnego dewelopera osoba zainteresowana zawarciem umowy deweloperskiej może zapoznać się aktualnym stanem księgi wieczystej, kopią pozwolenia na budowę oraz projektem architektoniczno-budowlanym, jak również sprawozdaniem finansowym za ostatnie dwa lata.

W Prospekcie podany jest numer księgi wieczystej nieruchomości. To bardzo ważna informacja . Obecnie w podsystemie na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości samodzielnie można sprawdzić aktualny stan wpisów księgi. Wystarczy znać jej numer. Zgodnie z zapisami nowej ustawy w biurze dewelopera powinien być dostęp do aktualnej księgi wieczystej, co można zapewnić udostępniając stanowisko komputerowe z łączem internetowym dla klientów. 
Pamiętajmy! Przebrnięcie przez Prospekt informacyjny wymaga czasu. Osoba, która zetknie się z tym dokumentem może być przytłoczona ilością informacji i liczbą szczegółów w nim podawanych. Dlatego zawsze warto dopytać o szczegóły doradcę klienta w biurze sprzedaży.

Dowiedz się więcej o prospekcie deweloperskim

Prospekt informacyjny to bardzo ważny dokument dla każdego kupującego mieszkanie. Zobacz, co zawiera i w jakiej formie powinien zostać sporządzony.

1. Co to jest Prospekt informacyjny?
To dokument, który zawiera szczegółowe dane o naszym deweloperze i interesującej nas inwestycji. Znajdują się w nim informacje na temat jego sytuacji prawno-finansowej oraz odpisy z KRS i ksiąg wieczystych, pozwolenia na budowę, sprawozdania finansowe, a także m.in. przykłady poprzednich ukończonych inwestycji. 

Od 29 kwietnia 2012 każdy deweloper powinien go wręczyć każdemu klientowi w formie załącznika do umowy deweloperskiej. Prospekt informacyjny dotyczy konkretnej inwestycji deweloperskiej i jest integralną częścią umowy deweloperskiej. Wzór prospektu informacyjnego określa załącznik do ustawy deweloperskiej. Deweloper zobowiązany jest doręczyć nieodpłatnie Prospekt wraz z załącznikami osobom, które zdecydowały się zakupić mieszkanie i podpisać umowę deweloperską. 

2. Jakie zawiera informacje i z czego się składa?
Prospekt zawiera kompendium informacji o deweloperze, inwestycji i gruncie, na którym powstaje przedsięwzięcie. A także planie zagospodarowania działek sąsiednich, spodziewanym sposobie finansowania i zrealizowanych do tej pory inwestycjach dewelopera.
Prospekt składa się z dwóch zasadniczych części: ogólnej i indywidualnej. Część ogólna obejmuje kilka podrozdziałów. Pierwszy zawiera dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera. Warto zapoznać się informacjami tu podanymi i wejść na przykład na stronę internetową spółki, gdzie zapoznamy się z inwestycjami firmy, jak i jej działalnością.

W części zatytułowanej „doświadczenie dewelopera” znajdziemy konkretne przykłady (nazwa, adres, daty) ukończonych inwestycji dewelopera. Możemy sprawdzić, czy deweloper realizuje projekty w terminie i dotrzymuje obietnic. 

Uwaga: 
Zrozumienie zapisów ustawy i samego Prospektu wymaga czasu, dlatego należy zapoznać się z nim bardzo dokładnie, aby mieć pewność, że decyzja o zakupie mieszkania jest przemyślana, a wybór dewelopera właściwy.

3. W jakiej formie dostaniemy Prospekt informacyjny? 
Prospekt informacyjny wraz z załącznikami deweloper doręcza nieodpłatnie na trwałym nośniku informacji, np. płycie CD lub w wersji papierowej. Jeżeli informacje zawarte w dokumencie ulegną zmianie, wówczas jest on doręczany w formie aneksu do prospektu informacyjnego, wraz z odpowiednimi załącznikami.
Uwaga: Informacja o zmianie prospektu informacyjnego lub załącznika może zostać doręczona w innej formie, ale za zgodą osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

Umowy deweloperskie - co warto wiedzieć?

Dowiedz się więcej o przepisach ustawy deweloperskiej i zawartości umowy deweloperskiej.

1. Kiedy i na jakich warunkach nabywca może odstąpić od umowy z deweloperem?
Nabywca może to zrobić w sytuacji, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- umowa z deweloperem nie zawiera elementów zgodnych z ustawą deweloperską, np. nie posiada informacji o terminie przeniesienia własności nieruchomości albo nie określa zakresu i standardu prac wykończeniowych, które ma wykonać deweloper;

- jeśli deweloper nie doręczył prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, zgodnie z żądaniem nabywcy.

- informacje zawarte w umowie z deweloperem nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym dewelopera lub w załącznikach (za wyjątkiem zmian, które nastąpiły w treści prospektu informacyjnego dewelopera lub załączniku w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego dewelopera wraz z załącznikami, a podpisaniem umowy z deweloperem);

- dane zawarte w prospekcie informacyjnym dewelopera lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy;

- prospekt informacyjny dewelopera, na podstawie którego zawarto umowę z deweloperem, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy;

- deweloper nie przeniósł na nabywcę prawa własności mieszkania w terminie określonym w umowie deweloperskiej.


W przypadku zaistnienia powyższych przesłanek, nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia – za wyjątkiem sytuacji nie przeniesienia na nabywcę prawa własności mieszkania w terminie określonym w umowie z deweloperem. Przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy z deweloperem (w sytuacji nieprzeniesienia na nabywcę prawa własności w umówionym terminie) nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia.

2. Kiedy deweloper może odstąpić od umowy? 
Ustawa zakłada, że klient może odstąpić od umowy z deweloperem, jeśli nie zawiera ona wszystkich postanowień narzuconych ustawą lub jest niezgodna z prospektem informacyjnym dewelopera lub w przypadku, gdy w chwili podpisania umowy z deweloperem te informacje okazały się nieprawdziwe. 

Ponadto, deweloper może odstąpić od umowy jeżeli klient będzie zalegać z wpłatami, nie stawi się do odbioru mieszkania lub na akt notarialny. W przypadku niestawiennictwa deweloper musi doręczyć nabywcy dwukrotnie w odstępie co najmniej 60 dni pismo z wezwaniem do stawiennictwa. Po spełnieniu tego wymogu może rozwiązać umowę z niedoszłym kupującym.

Deweloper może odstąpić od umowy, gdy nabywca nie zapłacił ustalonej ceny za mieszkanie w wysokości lub w terminie określonym w umowie deweloperskiej, pomimo uprzedniego wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej.

Ustawa deweloperska o ochronie praw nabywcy lokalu

Dowiedz się, co zawiera ustawa deweloperska i jakie korzyści z niej wynikają dla kupujących nowe mieszkanie od dewelopera.

1. Jaki był cel wprowadzenia ustawy deweloperskiej? 
Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów było zapewnienie ochrony praw nabywców nieruchomości na rynku pierwotnym. Do tej pory nabywca często nie miał dostępu do kluczowych informacji związanych z inwestycją i nie posiadał wiedzy pozwalającej na ocenę ryzyka związanego z zakupem mieszkania. Deweloper nie miał obowiązku zawierania umowy w formie aktu notarialnego, co skutkowało brakiem roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, a jedynie roszczeniem odszkodowawczym.

2. Co jest najważniejszym rezultatem wprowadzenia ustawy deweloperskiej? 

Wprowadzenie obowiązku podpisania umowy deweloperskiej to jeden z najważniejszych zapisów nowej ustawy. Obecnie, umowa z deweloperem podpisywana jest zawsze w formie aktu notarialnego. Deweloper zobowiązuje się w niej do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę po zakończeniu budowy, a nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny za nabycie tego prawa. W przypadku, gdy deweloper nie wywiąże się z tych zobowiązań w terminie określonym w umowie, nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy deweloperskiej albo wystąpienia do sądu o wydanie orzeczenia nakładającego taki obowiązek na dewelopera.

3. Co konieczne powinno znaleźć się w umowie deweloperskiej? 
Ustawa deweloperska szczegółowo określa treść umowy. Powinny się w niej znaleźć m.in. informacje na temat terminów rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, a także określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej i warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę. A także oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego dewelopera wraz z załącznikami i zapoznaniu się przez nabywcę z ich treścią oraz zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę. 

Przepisy nowej ustawy w sposób bardzo szczegółowy określają minimalną treść umowy z deweloperem. Musi ona zawierać m.in.: określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej; cenę nieruchomości, a także informację o nieruchomości obejmującą dane na temat powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości.

Loading... Trwa wczytywanie kolejnych wpisów
Kontakt
X
Do góry