Prawo

Prawo

Umowy deweloperskie - co warto wiedzieć?

Dowiedz się więcej o przepisach ustawy deweloperskiej i zawartości umowy deweloperskiej.

1. Kiedy i na jakich warunkach nabywca może odstąpić od umowy z deweloperem?
Nabywca może to zrobić w sytuacji, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- umowa z deweloperem nie zawiera elementów zgodnych z ustawą deweloperską, np. nie posiada informacji o terminie przeniesienia własności nieruchomości albo nie określa zakresu i standardu prac wykończeniowych, które ma wykonać deweloper;

- jeśli deweloper nie doręczył prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, zgodnie z żądaniem nabywcy.

- informacje zawarte w umowie z deweloperem nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym dewelopera lub w załącznikach (za wyjątkiem zmian, które nastąpiły w treści prospektu informacyjnego dewelopera lub załączniku w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego dewelopera wraz z załącznikami, a podpisaniem umowy z deweloperem);

- dane zawarte w prospekcie informacyjnym dewelopera lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy;

- prospekt informacyjny dewelopera, na podstawie którego zawarto umowę z deweloperem, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy;

- deweloper nie przeniósł na nabywcę prawa własności mieszkania w terminie określonym w umowie deweloperskiej.


W przypadku zaistnienia powyższych przesłanek, nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia – za wyjątkiem sytuacji nie przeniesienia na nabywcę prawa własności mieszkania w terminie określonym w umowie z deweloperem. Przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy z deweloperem (w sytuacji nieprzeniesienia na nabywcę prawa własności w umówionym terminie) nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia.

2. Kiedy deweloper może odstąpić od umowy? 
Ustawa zakłada, że klient może odstąpić od umowy z deweloperem, jeśli nie zawiera ona wszystkich postanowień narzuconych ustawą lub jest niezgodna z prospektem informacyjnym dewelopera lub w przypadku, gdy w chwili podpisania umowy z deweloperem te informacje okazały się nieprawdziwe. 

Ponadto, deweloper może odstąpić od umowy jeżeli klient będzie zalegać z wpłatami, nie stawi się do odbioru mieszkania lub na akt notarialny. W przypadku niestawiennictwa deweloper musi doręczyć nabywcy dwukrotnie w odstępie co najmniej 60 dni pismo z wezwaniem do stawiennictwa. Po spełnieniu tego wymogu może rozwiązać umowę z niedoszłym kupującym.

Deweloper może odstąpić od umowy, gdy nabywca nie zapłacił ustalonej ceny za mieszkanie w wysokości lub w terminie określonym w umowie deweloperskiej, pomimo uprzedniego wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej.

Zobacz pozostałe aktualności

Kontakt
X
Do góry